urbanistički planovi...|prostorni planovi...|studije...|analize...|projekti...

Grad Novi Pazar

O Nama

Zavod radi urbanističke i prostorne planove, izrađuje studije, analize, projekte, mišljenja u vezi predloga, rešenja uređenja i izgradnji Grada.
Registrovani smo za obavljanje delatnosti "prostorno planiranje".
Pravni okvir za naš rad čini najpre set zakona vezanih za oblast organizacije, upravljanje i planiranje prostora. Zakon o planiranju i izgradnji
(Službeni glasnik Republike Srbije br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14)

DOKUMENTA SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA - CENOVNIK USLUGA
R.BR. DOKUMENT PREUZIMANJE
1. STATUT .pdf
2. PRAVILNIK O RADU .pdf
3. SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA .pdf
4. CENOVNIK USLUGA .pdf

Važeći planovi


ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl.gl. RS", br.72/09) Objavljivanje planskih dokumenata Član 42."Po donošenju, svi planski dokumenti se objavljuju u službenim glasilima Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zavisno od vrste dokumenta, a objavljuju se i u elektronskom obliku i dostupni su putem interneta."

PLAN I PROGRAM RADA ZA 2023 - IZVEŠTAJ O RADU ZA 2022 - IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
R.BR. DOKUMENT PREUZIMANJE
1. PLAN I PROGRAM RADA ZA 2023 .pdf
2. IZVEŠTAJ O RADU ZA 2022 .pdf
3. KVARTALNO SRAVNJENJE 01.01. - 31.03.2023. .doc
4. KVARTALNO SRAVNJENJE 01.01. - 30.06.2023. .doc
5. IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 2022 .pdf
PLAN I PROGRAM RADA ZA 2022 - IZVEŠTAJ O RADU ZA 2021 - KVARTALNI IZVEŠTAJ - IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
R.BR. DOKUMENT PREUZIMANJE
1. PLAN I PROGRAM RADA ZA 2022 .pdf
2. IZVEŠTAJ O RADU ZA 2021 .pdf
3. KVARTALNO SRAVNJENJE 01.01. - 31.03.2022. .pdf
4. KVARTALNO SRAVNJENJE 01.01. - 30.06.2022. .pdf
5. KVARTALNO SRAVNJENJE 01.01. - 30.09.2022. .doc
6. KVARTALNO SRAVNJENJE 01.01. - 31.12.2022. .doc
7. IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 2021 .pdf
PLAN I PROGRAM RADA ZA 2021 - IZVEŠTAJ O RADU ZA 2020
R.BR. DOKUMENT PREUZIMANJE
1. PLAN I PROGRAM RADA ZA 2021 .pdf
2. IZVEŠTAJ O RADU ZA 2019 .doc
3. IZVEŠTAJ O RADU ZA 2020 .pdf
4. IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 2020 .pdf
PROSTORNI PLAN GRADA NOVOG PAZARA
R.BR. DOKUMENT PREUZIMANJE
1. Prostorni plan Grada Novog Pazara .pdf
2. PROSTORNI PLAN - SADRŽAJ .pdf
3. PROSTORNI PLAN - NASLOVNA STRANA .pdf
4. DOPIS .pdf
5. REFERALNA KARTA .pdf
6. REFERALNA KARTA 2 .pdf
7. REFERALNA KARTA 3 .pdf
8. REFERALNA KARTA 4 .pdf
9. REFERALNA KARTA 5 .pdf
GENERALNI URBANISTIČKI PLAN - NOVI PAZAR 2020
R.BR. DOKUMENT PREUZIMANJE
1. GENERALNI URBANISTIČKI PLAN - NOVI PAZAR 2020 .pdf
2. IZVOD IZ PROSTORNOG PLANA GRADA NOVOG PAZARA .pdf
3. IZVOD IZ PROSTORNOG PLANA GRADA NOVOG PAZARA - KULTURNO-ISTORIJSKE CELINE STARI RAS SA SOPOĆANIMA .pdf
4. GRANICA GUP-A - URBANISTIČKE CELINE I ZONE .pdf
5. PLAN - POSTOJEĆE STANJE .pdf
6. PLAN - PRETEŽNA NAMENA POVRŠINA .pdf
7. PLAN - SAOBRAĆAJNA INFRASTUKTURA .pdf
8. PLAN - VODOPRIVREDNA INFRASTUKTURA .pdf
9. PLAN - ELEKTROENERGETSKA INFRASTUKTURA .pdf
10. PLAN - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE .pdf
11. PLAN - TOPLIFIKACIJA .pdf
12. ZAŠTITA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA .pdf
13. GRANICE PLANOVA GENERALNE REGULACIJE .pdf
14. TABELARNI PRIKAZ GUP-A .xls
PLAN GENERALNE REGULACIJE
za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja: Jošanica, Stara čaršija, Park, Naselje iznad parka, Jermiše, Hadžet, delove naselja Varevo, Paralovo, Mur, Šutenovac, naselja Rasadnik i Čair
R.BR. DOKUMENT PREUZIMANJE
1. PLAN GENERALNE REGULACIJE ZA DEO CENTRA NASELJENOG MESTA GRADA NOVOG PAZARA KOJI OBUHVATA NASELJA JOŠANICU, STARU ČARŠIJU, PARK, NASELJE IZNAD PARKA, JERMIŠE, HADŽET, DELOVE NASELJA VAREVO, PARALOVO, MUR, ŠUTENOVAC, NASELJA RASADNIK I ČAIR .pdf
2. PODLOGA SA GRANICOM PLANA .pdf
3. IZVOD IZ GUP NOVI PAZAR-IZVOD IZ GENERALNOG PLANA .pdf
4. POSTOJECE STANJE .pdf
5. CELINE .pdf
6. PRETEZNA NAMENA .pdf
7. KARTA SPROVODJENJA .pdf
8. REGULACIJA SA PROFILIMA I ANALITIKOM .rar
9. REGULACIJA SA GRAĐEVINSKIM LINIJAMA .rar
10. ELEKTRO I TT INSTALACIJE .pdf
11. PLAN - VODOVOD .pdf
12. PLAN - FEKALNA .pdf
13. PLAN - KIŠNA KANALIZACIJA .pdf
PLAN GENERALNE REGULACIJE
- za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja Ćukovac, Gradski centar, Gornji i Donji Lug, Parice, Poila, Donji i Gornji Selakovac, naselje izned velikog groblja, Bukreš, Potok, deo naselja Semenjača, naselje Varoš mahala, Šestovo i Jalija
R.BR. DOKUMENT PREUZIMANJE
1. PLAN GENERALNE REGULACIJE - za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja Ćukovac, Gradski centar, Gornji i Donji Lug, Parice, Poila, Donji i Gornji Selakovac, naselje izned velikog groblja, Bukreš, Potok, deo naselja Semenjača, naselje Varoš mahala, Šestovo i Jalija .pdf
2. PLAN - GRANICE I PODLOGA .pdf
3. IZVOD IZ GUP-a .pdf
4. POSTOJECE STANJE .pdf
5. CELINE .pdf
6. PRETEŽNA NAMENA .pdf
7. KARTA SPROVODJENJA .pdf
8. REGULACIJA NIVELACIJE ULIČNE MREŽE .pdf
9. REGULACIJA GRAĐEVINSKE LINIJE .pdf
10. ELEKTROINSTALACIJE I TT .pdf
11. PLAN - FEKALNA KANALIZACIJA .pdf
12. PLAN - KIŠNA KANALIZACIJA .pdf
13. PLAN - VODOVODNA MREŽA .pdf
PLAN DETALJNE REGULACIJE - POTEZ OBILAZNA SAOBRAĆAJNICA OKO NOVOG PAZARA
R.BR. DOKUMENT PREUZIMANJE
1. PLAN DETALJNE REGULACIJE - POTEZ OBILAZNA SAOBRAĆAJNICA OKO NOVOG PAZARA .pdf
2. PLAN - INFRASTRUKTURA .pdf
3. PLAN - NAMENA POVRSINA .pdf
4. PLAN - NIVELACIJA I REGULACIJA .pdf
PLAN GENERALNE REGULACIJE DELA CENTRA NASELJENOG MESTA GRADA NOVOG PAZARA
- delovi naselja koja se prostiru dolinom reke Raške i Ljudske, deo naselja Rajčinoviće sa banjom, Dojeviće, Pobrđe, Varevo, Barakovac i Gornji Selakovac
R.BR. DOKUMENT PREUZIMANJE
1. Ekološka valorizacija područja .pdf
2. Elektroenergetska i telekomunikaciona infrastruktura .pdf
3. Granica zahvata plana .pdf
4. Plan nivelacije .pdf
5. Plan saobraćajnica i saobraćajne infrastrukture .pdf
6. Planirana pretezna namena povrsina, podela prostora .pdf
7. Planirana pretezna namena povrsina, podela prostora na celine .pdf
8. Planirana pretežna namena površina .pdf
9. Postojeća namena površina .pdf
10. Regulacija građevinskih linija .pdf
11. Termoenergetska infrastruktura .pdf
12. Vodovodna infrastruktura .pdf
PLAN GENERALNE REGULACIJE ZA DEO CENTRA NASELJENOG MESTA GRADA NOVOG PAZARA
koji obuhvata delove naselja Novopazarska banja, naselja Pašino guvno, Podbijelje, Industrijka zona, Čerkez mahala, Svojbor, naselje oko Gazilara, delove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje, Ćeramidžinica i deo naselja Šutenovac
R.BR. DOKUMENT PREUZIMANJE
1. Tekst - Plan generalne regulacije IV .pdf
2. Granica sa celinama .pdf
3. Granica PGR IV .pdf
4. Izvod iz GUP sa granicom PGR IV .pdf
5. Izvod iz GUP sa obuhvatom prostora PGR IV .pdf
6. Postojeće stanje PGR IV .pdf
7. Pretežna namena 1 PGR IV - model .pdf
8. Pretežna namena PGR IV - model .pdf
9. A regulacija sa nivelacijom PGR IV .pdf
10. B regulacija sa nivelacijom PGR IV .pdf
11. A urbanistička regulacija sa grad linijama PGR .pdf
12. B urbanistička regulacija sa grad linijama PGR IV-model .pdf
13. Vodovodna infrastruktura PGR IV .pdf
14. Telekom i elektoenergetska infrastruktura PGR IV .pdf
15. Zaštita NKD PGR IV .pdf
16. Karta sprovođenja PGR IV - model .pdf

MENADŽMENT

Direktor: Sead Mušović - dipl.ing.građ.
Zamenik direktora: Slavica Ilić-Makojević - dipl.ing.arh.
Šef sektora za projektovanje: Enes Škrijelj - dipl.ing.građ.
Šef sektora za planiranje i urbanizam: Jasmina Škrijelj - dipl.ing.arh.
Šef ekonomskog sektora: Zirafeta Škrijelj - dipl.ecc.

Kontakt

Informacije

Adresa:
28.Novembra bb
Novi Pazar, 36300
Podaci:
PIB: 1063896460
Matični broj: 20591510
Šifra delatnosti: 7111
Naziv delatnosti: Arhitektonska delatnost
Telefon:020/323 - 222
Fax: 020/312 - 892
Email: zzugnp@gmail.com
Lice za zaštitu podataka o ličnosti:
Lice za zaštitu podataka o ličnosti u JP "Zavod za urbanizam grada Novog Pazara"
Adresa: ul. 28. Novembar bb, 36300 Novi Pazar
Telefon: 020/ 323-222
Email: licezazastitu.zzugnp.@gmail.com